Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ocena 0/5

P. O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze 
ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra


1. Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny

Wymiar: pełny etat

Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: lipiec 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze ul. Aleja Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra


2. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
wykształcenie zgodnie z art 116 ust. 1 i ust 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej tj. posiadanie przynajmniej jednego z n/w dyplomów:
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,nauki o rodzinie,
umiejętność obsługi podstawowych programów biurowych ,
posiadać znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy, w tym z zakresu:
ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 ze zm.),
kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.),
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021, poz. 1249 ze zm.),
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz. 447 t.j.),
prawo jazdy kat. B oraz samochód z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.

3. Wymagania dodatkowe: 

doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
poczucie odpowiedzialności, cierpliwość, sumienność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu, z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
umiejętność prowadzenia rozmowy z trudnym klientem,
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres,
samodzielność w działaniu oraz wykazanie własnej inicjatywy,
dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

praca socjalna,
realizowanie zadań pomocy społecznej wynikających z  Ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, rozporządzeń i programów wynikających z nałożonych na Ośrodek obowiązków, 
dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,
przeprowadzanie postępowań, wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także sporządzenie decyzji administracyjnych na podstawie w/w dokumentów,
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
kierowanie osób do placówek udzielających specjalistycznej pomocy,
podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie,
udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
współpraca z pozostałymi działami organizacyjnymi Ośrodka,
obsługa niezbędnych programów użytkowych.

5. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
życiorys (CV),
kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający znajomość języka polskiego, 
własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków na danym stanowisku, 
własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych z klauzulą informacyjną,
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji,
dowód osobisty do wglądu.

W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10b (pokój Nr 105)  w terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 12:00 - lub przesłać w tym terminie pocztą (liczy się dzień doręczenia) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze (http://gops.gminakamiennagora.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Inne informacje:

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.